Näkövammaisten tiedonsaannin kartoitus vuonna 2023

Tutkimus on osa Kolibre-toimintaa, ja vuosina 2021-2023 yhdistys on toteuttanut yhdessä Novia-ammattikorkeakoulun kanssa tutkimuksen näkövammaisten ihmisten tiedonsaannista. Tutkimus aloitettiin vuonna 2021 ja suunniteltiin yksityiskohtaisesti, kun riittävä rahoitus oli varmistunut vuonna 2022. Fokusryhmähaastattelut toteutettiin keväällä 2023.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten suomenruotsalaiset näkövammaiset ihmiset kokevat arkensa esteettömyyden näkökulmasta keskittyen informaatioon. Kyselyyn osallistui näkövammaisia 18-65-vuotiaita ja 65+-ikäisiä Pohjanmaalla, Turussa ja Uudellamaalla. Lisäksi osallistui henkilöitä, joilla on asiantuntemusta aiheesta. Tutkimuksen rahoittivat Stiftelsen Svenska Blindgården, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Hans Brummers Stiftelse ja Svenska folkskolans vänner.

Tietoa on olemassa, mutta se ei ole aina saatavilla

Kartoituksessa selvitetään kohderyhmän esiin tuomia haasteita, mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia. Tulokset osoittavat, että tiedon saanti vaihtelee näkövammaisuuden asteen ja eri apuvälineiden, palvelujen ja välineiden käytön tavan mukaan. Heikosti näkevien henkilöiden tiedonsaantifoorumien määrä voi vähentyä, etenkin jos he kokevat esteitä digitaalisten palvelujen käytössä. He kokevat, että tietoa on saatavilla, mutta nykyisin tarjolla olevat palvelut eivät ole aina saatavilla eri syistä.

Painopisteen tulisi olla digitaalisen syrjäytymisen vähentämisessä

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että nuoremmat näkövammaiset liikkuvat vapaammin eri tiedotusfoorumien välillä, kun taas iäkkäämmät ihmiset kokevat vaikeuksia ja joutuvat siksi tyytymään pienempään määrään palveluja. Virheiden tekemisen pelon vuoksi joitakin ohjelmia ja apuvälineitä ei käytetä. Tulevaisuudessa voitaisiin keskittyä parantamaan saavutettavuutta entisestään ja suunnittelemaan tiedotusmateriaalia ja opastusta mukautetuissa muodoissa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä digitaalisen syrjäytymisen vähentämiseen ja ehkäisemiseen.

Raportti on ladattavissa (ruotsin kielellä)

Raportti on kokonaisuudessaan saatavilla PDF-muodossa, ja sen voi ladata alla olevasta linkistä. Tällä hetkellä raportti löytyy vain ruotsin kielellä.

Finlandssvenska synskadades informationstillgång [497.5 kB]