Kartläggning av synskadades informationstillgång 2023

Forskning är en del av Kolibres verksamhet och under åren 2021-2023 har föreningen genomfört en kartläggning av synskadades tillgång till information tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Kartläggningen initierades år 2021 och planerades i detalj när tillräcklig finansiering hade säkrats under år 2022. Intervjuer med fokusgrupper genomfördes våren 2023.

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur finlandssvenska synskadade upplever sin vardag ur ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på information. I undersökningen deltog synskadade i åldersgrupperna 18–65 och 65+ i Österbotten, Åboland och Nyland. Dessutom deltog personer med expertkunskap i ämnet.

Kartläggningen finansierades av Stiftelsen Svenska Blindgården, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Hans Brummers Stiftelse och Svenska folkskolans vänner.

Information finns men den är inte alltid tillgänglig

Kartläggningen klargör för utmaningar, möjligheter och utvecklingsförslag som målgruppen lyfte fram. Resultaten visar att informationstillgången varierar beroende på grad av synförmåga och vana att använda olika hjälpmedel, tjänster och verktyg.

För den synsvage kan antalet forum för information minska, särskilt om man upplever hinder i användningen av digitala tjänster. Man upplever att information finns att tillgå men att de tjänster som i dagsläget erbjuds inte alltid är tillgängliga av olika orsaker.

Fokus borde riktas mot att reducera det digitala utanförskapet

Generellt kan man konstatera att de yngre synskadade rör sig mer obehindrat mellan olika informationsforum medan äldre upplever svårigheter och därmed begränsas till ett färre antal tjänster. På grund av rädslan att göra fel uteblir användning av en del program och hjälpmedel.

Framtida satsningar kunde fokusera på fortsatt ökad tillgänglighet samt utformande av informationsmaterial och handledning i anpassade former. Särskild fokus borde riktas mot reducerande och förebyggande av det digitala utanförskapet.

Rapporten är tillgänglig för nerladdning

Rapporten är tillgänglig i sin helhet som ett PDF-dokument och kan laddas ner från länken nedan.

Finlandssvenska synskadades informationstillgång [497.5 kB]